MESAFELİ 

SATIŞ 

SÖZLEŞMESİ

 

 

Madde 1-Sözleşmenin Tarafları

1.1. Satıcıya İlişkin Bilgiler

Unvanı : Fifty Pieces Tekstil Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Beşyol Mahallesi 1. Akasya Sokak No:15 Kat:5 Küçükçekmece/İSTANBUL

Telefon : 0212 592 91 96

E-posta : [email protected]

Ürün İade Adresi : 1. Akasya Sokak No:15 Kat:5 Beşyol/Küçükçekmece/İSTANBUL

Mersis Numarası : 0385188104100001


1.2. Tüketici/Alıcıya İlişkin Bilgiler (*)
Adı – soyadı/TC.No: Üye Müşteri
Adresi :Üye Müşteri adresi
Telefon: Üye Müşteri telefonu
E-postal :Üye Müşteri e-posta


(*) Alıcının ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden alıcı adına kesilmesi durumunda; alıcı, işbu sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.

 

 

Madde 2-Sözleşmenin Konusu

ALICI'nın SATICI'ya ait www.fiftypieces.shop internet sitesinden (bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/lerin satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ve Mesafeli Sözleşmelere Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

Madde 3-Sözleşme Konusu Ürün/ler ve Ürün Bilgileri

3.1. Ürün Nitelikleri: • Ürün Cinsi/Modeli • Ürün adedi • Satış Fiyatı (KDV dahil) • Vadeli Fiyatı(KDV dahil) Ara Toplam Kargo Ücreti Hediye Çeki TOPLAM 3.2. Ödeme ve Teslimat: Ödeme Şekli ve Planı : Teslimat Adresi : Teslim Edilecek Kişi : Telefon Numarası : Fatura Adresi :

3.2.1. ALICI, kredi kartı veya banka kartı aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; ürünler, SATICI’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde Yurtiçi Kargo firması vasıtası ile alıcı tarafından bildirilen teslimat adresine teslim edilecektir.

 

3.2.2. Teslim anında ALICI’nın ya da TÜKETİCİ’nin belirlediği üçüncü kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

 

3.2.3. Varsa ürün teslim masrafı olan kargo ücreti, ürün bedeline dahil olmayıp; ALICI tarafından ödenecektir.

 

3.2.4. ALICI’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla ürünlerin belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.

 

3.2.5. TARAFLAR, aşağıdaki şartların SATICI tarafından sağlanması hâlinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır; • Haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması. • ALICI’nın açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirerek onayının alması. 3.2.6. SATICI, sipariş konusu ürünün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder. 3.2.7. ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ürünün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) iş günü içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde kargo masrafını SATICI üstlenmez.

 


3.2.8. İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI’nın ürün bedelini ödeyerek SATICI’yı bilgilendirmesine dek; SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.

 


3.2.9. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması, doğal afetler ve/veya başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/leri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI'ya makul bir süre içinde bildirecektir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 3 iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

 


3.3. Fatura Bilgileri (**) Adı/Soyadı/Ünvanı

 


Fatura Adresi (**) Fatura, müşteriye en geç, sipariş teslimatı sırasında, teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

Madde 4-Genel Koşullar


4.1. ALICI, SİTE’de ürünün/lerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 


4.2. ALICI, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen ürüne/lere ait temel özellikler, ürünün/lerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 


4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün/lerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

Madde 5-Cayma Hakkı


5.1. ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

 


5.2. Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde malın SATICI’nın 1.1’inci maddede belirtilen ürün iade adresine Yurtiçi Kargo firması ile geri gönderilmesi zorunludur. Malın SATICI’nın yukarıda belirtilen anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla geri gönderilmesi halinde, ALICI iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacaktır. ALICI’nın geri göndermeyi başka bir kargo şirketi aracılığıyla gerçekleştirmesi durumunda iadeye ilişkin masraflar ALICI tarafından ödenecektir.

 


5.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için yasal süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığının; • SATICI’nın Beşyol Mahallesi 1. Akasya Sokak No:15 Kat:5 Küçükçekmece/İSTANBUL adresine yazılı olarak veya • [email protected] e-posta adresine gönderilecek bir e-posta veya www.fiftypieces.shop linki üzerinden ulaşılabilecek iletişim formu aracılığı ile bildirilmesi gerekmektedir.

 


5.4. ALICI, cayma hakkını kullanırken; • ALICI’ya veya ALICI’nın Teslim Edilecek Kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını, (***) • Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri, cayma hakkının kullanıldığının bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde SATICI tarafından belirlenen Yurtiçi Kargo firması ile SATICI’ya gönderecektir.

 


(***) ALICI’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden ALICI adına kesilmesi durumunda, ALICI’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (ALICI’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)

 


5.5. ALICI, cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

 


5.6. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur. SATICI, ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden sorumlu tutulamaz.

 


5.7. Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, cayma hakkının kullanıldığının SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde ALICI tarafından SATICI’nın belirlediği Yurtiçi Kargo şirketi aracılığıyla SATICI’nın belirtmiş olduğu adrese ücretsiz olarak gönderilecektir. Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.

 


5.8. Aşağıdaki mal veya hizmetlerde TÜKETİCİ cayma hakkını kullanamaz a) Tüketicinin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar; b) çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar; c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan iç çamaşırı, mayo ya da kozmetik ürünleri gibi mallar; d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar; e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri; f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler; g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar; h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti; ı) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar; i) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ve tüketici onayı ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve j) ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler.

 

Madde 6-Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkemeler ve İcra Daireleri


Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde belirtilen parasal sınırlar dahilinde TÜKETİCİ’nin ürünü/leri satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemeleri yetkilidir.

 

Madde 7-Taraflar

SATICI


Fifty Pieces Tekstil Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

ALICI

TARİH

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir. ...Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi). Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.